Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Miłoradzu
Menu góra
Strona startowa Środowisko i gospodarka nieruchomościami Ocena oddziaływania na środowisko Informacje
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Informacje , bieżące, menu 172 - BIP - Gmina Miłoradz”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Informacje

Informacje

Podstawowe informacje dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych inwestycji:

Podstawa prawna regulująca postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 poz. 353)

Jakie planowane przedsięwzięcia wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja planowanych przedsięwzięć: 
1. mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz.U. z 2016 poz. 353) – przedsięwzięcia I grupy. 
2. mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli został stwierdzony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 poz. 353 ) – przedsięwzięcia II grupy. 
3. mogące znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 (art. 59 ust. 2 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz.U. z 2016 poz. 353) – przedsięwzięcia nie zakwalifikowane do I czy II grupy.

Na podstawie jakich przepisów odbywa się kwalifikacja planowanego przedsięwzięcia do wskazanej grupy

Kwalifikacja planowanych przedsięwzięć do wskazanych grup odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie oddziaływania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U, z 2016 r. poz. 71).

Kto wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 poz. 353) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć wydaje: 
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 
2. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 
3. Starosta, 
4. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, 
5. Wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Jakie dokumenty należy złożyć w celu wszczęcia postępowania przez wójta w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć

1. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
2. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 – kartę informacyjną przedsięwzięcia (dotyczy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko), 
3. kartę informacyjną przedsięwzięcia (dotyczy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko), 
4. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, 
5. załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia, 
6. załączniki formalne – dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a w przypadku działania przez pełnomocnika również za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Przed uzyskaniem jakich dokumentów (decyzji) należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 poz. 353) wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem m. in.: 
1. decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,
2. decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych, 
3. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
4. koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesji na podziemne składowanie odpadów oraz koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla, 
4a. decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów lub decyzji inwestycyjnej w celu wykonywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża,

4b. decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny,

5. decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny, 
6. pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, w ramach szczególnego korzystania z wód, 
8. decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów, 
9. decyzji o zmianie lasu na użytek rolny, 
10. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 
11. decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, 
13. decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012

14. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, 
15. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, 
16. decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, 
17. decyzji o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,

 18. decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji,

18a. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiekty energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej,
19. zezwolenia na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych, 
20. decyzji o zezwoleniu na założenie lotniska, 
21. zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

22. decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej

Jaki jest okres ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

1. wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ważna jest 6 lat od dnia, w którym stała się ostateczna (art. 72 ust. 3),

2. wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ważna jest 10 lat od dnia, w którym stała się ostateczna w przypadku gdy realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji środowiskowej (art. 72 ust. 4).

3. wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ważna jest 10 lat od dnia, w którym stała się ostateczna w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej (art. 72 ust. 4b).

 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Metryka

sporządzono
2016-09-07 przez
udostępniono
2016-09-07 00:00 przez Rajmund Kossarzecki
zmodyfikowano
2018-01-18 09:22 przez Kossarzecki Rajmund
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1402
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.