Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Miłoradzu
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy w Miłoradzu Sprawy Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych, bieżące, menu 176 - BIP - Gmina Miłoradz”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2156, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23),
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r., Nr 59, poz. 404, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1),
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 a dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r., s. 9),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów a dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014r., poz. 232),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626 z późn. zm.).

Pracodawcy na podstawie art. 70 b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, mogą uzyskać od gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Dofinansowanie przysługuje pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

 • pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 • młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1.

Wysokość dofinansowania:

Zgodnie z art. 70 b ust.2 ustawy o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika przysługuje w następujących kwotach:

 • w przypadku nauki zawodu – do 8 081 zł, przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwota dofinansowania jest wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
 • w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł, za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Na podstawie § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014r., poz. 232), pracodawcy zostali zobowiązani do poinformowania gmin, właściwych ze względu zamieszkania młodocianego pracownika o zawarciu z młodocianym umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Złożenie wniosku o dofinansowanie.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Miłoradz Tel. 55 271 15 31.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • kopia odpowiednio dyplomu, świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu przez młodocianego pracownika,
 • kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres kształcenia, w przypadku jego skrócenia lub w przypadku, gdy młodociany realizował przygotowanie u kilku pracodawców, ze wskazaniem okoliczności i podstawy prawnej wygaśnięcia stosunku pracy, z zastrzeżeniem czy umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezawinionych przez pracodawcę,
 • kopię dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy,
 • kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,
 • w przypadku gdy pracodawca jest spółka cywilna, do wniosku należy załączyć umowę spółki wraz z jej ewentualnymi aktualizacjami,
 • pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika (oryginał lub kopia),
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • oświadczenie o połączeniu, przejęciu przedsiębiorstwa lub podziałach przedsiębiorstw na co najmniej dwa osobne przedsiębiorstwa,
 • inne dokumenty lub informacje na prośbę organu.

Załączone kopie dokumenty muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 a dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. L 352 z 24.12.2013, s. 9).

Termin załatwienia sprawy: 1 miesiąc w uzasadnionych przypadkach 2 miesiące. 

Opłaty: bez opłat.

Tryb odwoławczy: odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Miłoradz w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Osoba do kontaktu:

Paulina Bilińska, pok. Nr 8,Tel. 55 271 15 31 wew. 34 

Dokumenty do pobrania

Metryka

sporządzono
2016-11-04 przez
udostępniono
2016-11-04 00:00 przez Paulina Bilińska
zmodyfikowano
2016-11-04 12:25 przez Bilińska Paulina
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1122
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.