Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Miłoradzu
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy w Miłoradzu Petycje i dostęp do informacji publicznej Petycje Zasady przyjmowania i rozpatrywania petycji w Urzędzie Gminy Miłoradz
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zasady przyjmowania i rozpatrywania petycji w Urzędzie Gminy Miłoradz, bieżące, menu 201 - BIP - Gmina Miłoradz”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zasady przyjmowania i rozpatrywania petycji w Urzędzie Gminy Miłoradz

Zasady przyjmowania i rozpatrywania petycji w Urzędzie Gminy Miłoradz

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r. poz.1123) określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

PRZEDMIOT PETYCJI

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

NADAWCA PETYCJI

Petycje mogą składać: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną lub grupa tych podmiotów.

Petycja może być złożona w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję, podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

FORMA

 1. Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 2. Petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

  • oznaczenie adresata petycji;

  • wskazanie przedmiotu petycji.

 3. Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie, którego jest składana.

 4. Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przed podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

 5. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

 6. Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Ww. podmiot wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

ROZPATRYWANIE PETYCJI

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Adresat ma obowiązek poinformować autora petycji – listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – o sposobie jej rozpatrzenia i o uzasadnieniu.

Jeśli petycja została złożona w sprawie dotyczącej petycji już rozpatrzonej przez danego adresata, a w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody, adresat może pozostawić tę petycję bez rozpatrzenia. Musi o tym niezwłocznie poinformować wnoszącego petycję.

Adresat petycji zamieszcza na stronie internetowej informację zawierającą skan petycji, datę jej złożenia i – po wyrażeniu zgody – imię i nazwisko albo nazwę autora petycji.

Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

OPŁATY

Brak.

Wniesienie petycji oraz ich rozpatrywanie zwolnione jest z opłaty skarbowej.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Podmiot rozpatrujący petycję corocznie w terminie do dnia 30 czerwca, umieszcza na swojej stronie internetowej lub na stronie internetowej urzędu go obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Szczegółowe zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji są uregulowane w ustawie z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r. poz.1123)

SPOSOBY WNIESIENIA PETYCJI

Osobiście:
Sekretariat Urzędu Gminy w Miłoradzu
ul. Żuławska 9, pok. 1

Godziny przyjęć:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek: 7:00 - 15:00
Środa: 7:00 - 15:00
Czwartek: 7:00 - 15:00
Piątek: 7:00 - 13:00

Pocztą:
Urząd Gminy w Miłoradzu
ul. Żuławska 9
82-213 Miłoradz

Drogą elektroniczną:
e-mail: ug@miloradz.malbork.pl
elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: cu14we18r2

Metryka

sporządzono
2017-06-20 przez
udostępniono
2017-06-20 00:00 przez Rajmund Kossarzecki
zmodyfikowano
2017-06-20 10:19 przez Kossarzecki Rajmund
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1014
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.