Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Miłoradzu
Menu góra
Strona startowa Prawo Deklaracja dostępności
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Deklaracja dostępności, bieżące, menu 298 - BIP - Gmina Miłoradz”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp

Gmina Miłoradz zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej miloradz.biuletyn.net.

Data publikacji strony internetowej: 2006-12-28.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-03.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elemnty graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
 • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: INTERmedi@ Spółka Jawna. Listę kontrolną do badania zgodności stron internetowych z wymaganiami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych można pobrać tutaj.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dodatkowo zdefiniowane są specjalne skróty klawiaturowe:

 • ALT + 0 - powrót na początek strony
 • ALT + 1 - przejście do wyszukiwarki
 • ALT + 2 - przejście do treści głównej
 • ALT + 3 - przejście do danych kontaktowych
 • ALT + 4 - przejście do menu górnego
 • ALT + 5 - przejście do menu lewego
 • ALT + 6 - przejście do menu dolnego
 • ALT + 7 - przejście do menu bocznego
 • ALT + 8 - przejście do mapy serwisu

W przypadku przeglądarki Firefox zamiast kalwisza ALT należy używać ALT + SHIFT. W przypadku komputerów Apple z systemem macOS zamiast kalwisza ALT należy użyć Command + ALT.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Olszewska, ug@miloradz.malbork.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 271-15-31 wew. 26. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres siedziby: Urząd Gminy Miłoradz ul. Żuławska 9, 82-213 Miłoradz

Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ul. Żuławskiej.  Przy wejściu do budynku znajduje się  podjazd dla wózków. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone  bramkami. W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i 3 pomieszczenia na parterze budynku. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku w pokoju nr 1 – Sekretariat, po przywołaniu danego pracownika przez pracownika Sekretariatu. Bezpośrednio przy budynku wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Formy kontaktu

Na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824) Urząd zapewnia katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z urzędem. Do dyspozycji w/w osób są następujące formy kontaktu:

 • tradycyjna forma pisemna polegająca na przesłaniu wniosku/pisma na adres Urząd Gminy Miłoradz, ul. Żuławska 9, 82-213 Miłoradz,
 • skorzystanie z poczty elektronicznej – ug@miloradz.malbork.pl,
 • skorzystanie z platformy e-PUAP – Urząd Gminy w Miłoradzu, identyfikator: cu14we18r2,
 • przesłanie faksu na numer: 55 271 15 65,
 • kontakt telefoniczny przy pomocy osoby trzeciej na nr tel. 55 271 15 31,
 • kontakt osobisty w siedzibie Urzędu Gminy Miłoradz w godzinach jego urzędowania.

W kontakcie osobistym z Urzędem Gminy Miłoradz osoba niesłysząca lub słabo słysząca ma prawo skorzystania z usług tłumacza języka migowego w godzinach pracy Urzędu. Usługa ta jest realizowana na wniosek, który musi zostać przekazany do Urzędu Gminy Miłoradz, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Wniosek może zostać przesłany w następujący sposób:

 • pisemnie tradycyjną pocztą na adres: Urząd Gminy Miłoradz, ul. Żuławska 9, 82-213 Miłoradz,
 • na adres e-mail: ug@miloradz.malbork.pl,
 • faksem na numer: 55 271 15 31.

Skorzystanie z usług tłumacza jest bezpłatne dla osoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.426).

Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Urzędem Gminy Miłoradz. Osobą przybraną jest osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Z pomocy osoby przybranej nie można skorzystać z sytuacji, gdy informacje które mają być przekazane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych.

Ponadto istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego pracownika, a także możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku. W takim przypadku osoba niepełnosprawna powinna w pierwszej kolejności skontaktować się z pracownikiem Urzędu obsługującym sekretariat pod numerem tel. 55 271 15 31. Pracownik ten, po zdefiniowaniu potrzeby osoby niepełnosprawnej, realizuje ją bądź zawiadamia odpowiednią merytorycznie komórkę organizacyjną Urzędu.  Po załatwieniu sprawy pracownik Urzędu służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu Urzędu jeśli realizacja sprawy nastąpiła na piętrze budynku.

Data sporządzenia

Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-22

Deklarację w zakresie dostępności architektonicznej sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Metryka

sporządzono
2020-03-31 przez INTERmedi@ Spółka Jawna
udostępniono
2020-03-31 00:00 przez Olszewska Małgorzata
zmodyfikowano
2021-03-17 10:10 przez Olszewska Małgorzata
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
663
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.